ENGLISH
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Κανονισμός ΜΟΔΙΠ
Κανονισμός ΜΟΔΙΠ
    Κανονισμός ΜΟΔΙΠ
Mέγεθος: 541.28 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων
Άρθρο I. Σκοπός και Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π Ι.Π.
 1. Η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ Ι.Π.) αποτελεί σημαντική οργανωσιακή οντότηταενταγμένη στη δομή του Ιδρύματος με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, σκοπός της ΜΟΔΙΠ ΙΠ αποτελούν η αξιολόγηση, η διασφάλιση και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού, καλλιτεχνικού και λοιπού έργου του Ιονίου Πανεπιστημίου, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές του Ευρωπαϊκού χώρου της Ανώτατης εκπαίδευσης.
 2. Η ΜΟΔΙΠ ΙΠ έχει επιτελικό ρόλο υποστηρίζοντας πολλαπλά τα ανώτατα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος και των Ακαδημαϊκών Μονάδων έτσι ώστε να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την αξιολόγηση της ποιότητας, για την ανάπτυξη τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των λειτουργιών του Ιδρύματος με βάση διεθνή πρότυπα και άλλες ρυθμιστικές διατάξεις και συνολικά για την καθιέρωση σε βάθος κουλτούρας ποιότητας όπως ισχύει στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 3. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ΜΟΔΙΠ Ιονίου Πανεπιστημίου συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από:

  α) τον αναπληρωτή πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, ως Πρόεδρο,

  β) πέντε μέλη ΔΕΠ, που ορίζονται από τη Σύγκλητο,

  γ) ένα εκπρόσωπο του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, που ορίζεται με εκλογή από το σύνολο των υπηρετούντων στις κατηγορίες αυτές μετά από πρόσκληση του Πρύτανη,

  δ) ένα εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, που ορίζεται από τους φοιτητές μέλη της Συγκλήτου καιέναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών, που ορίζεται με εκλογή από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών.
 4. Με την ύπαρξη του Οργανισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, η συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ι.Π. θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Οργανισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 5. Η θητεία των μελών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας είναι τετραετής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται για ετήσια θητεία.
Άρθρο II. Λειτουργία ΜΟ.ΔΙ.Π Ι.Π.
 1. Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ι.Ν. συγκαλεί τη ΜΟ.ΔΙ.Π., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, στην οποία μπορούν κατ’ εξαίρεση να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη εάν υπάρχει απαρτία και συμφωνούν όλα τα παρόντα μέλη για την συζήτηση των θεμάτων αυτών, προεδρεύει των εργασιών της ΜΟ.ΔΙ.Π., και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της. Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος της υψηλότερης βαθμίδας που μετέχει στη σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ι.Π.
 2. Η πρόσκληση γνωστοποιείται από τον/την Γραμματέα της ΜΟ.ΔΙ.Π. στα μέλη, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα έχουν δικαίωμα και τα υπόλοιπα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π να υποβάλλουν θέματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Η προθεσμία αυτή μπορεί σε περίπτωση κατεπείγοντος να συντμηθεί, στην πρόσκληση όμως τότε πρέπει να βεβαιώνονται οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία.
 3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στην περίπτωση δε της ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τηρείται βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ι.Π. Οι αποφάσεις αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π και μέχρι να δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
 4. Η ΜΟΔΙΠ Ι.Ν. υποστηρίζεται από τη Γραμματεία της, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρό της. Με απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, η οποία επικυρώνεται με απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π ορίζεται ένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος ως Γενικός Συντονιστής και ένα ακόμη μέλος της ανωτέρω κατηγορίας προσωπικού ως Υπεύθυνος/η Διοικητικής Υποστήριξης. Έως τη λειτουργία της Γραμματείας, και τον ορισμό του Γενικού Συντονιστή και του Υπευθύνου Διοικητικής Υποστήριξης, η ΜΟΔΙΠ υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου. Η αλληλογραφία που διακινείται ανάμεσα στην υπηρεσία της ΜΟ.ΔΙ.Π. και σε υπηρεσίες εντός και εκτός του Ιδρύματος, υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π., και φέρει το λογότυπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ι.Π.
 5. Εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι η ΜΟ.ΔΙ.Π. Ι.Π. δύναται να συστήσει Ομάδα/ες Επιστημονικής Υποστήριξης για την υποστήριξη άσκησης των ρόλων και αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό (άρθρο III).
Άρθρο III. Αρμοδιότητες ΜΟ.ΔΙ.Π Ι.Π.
Η ΜΟΔΙΠ Ι.Π. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Ο Πρόεδρος και κατόπιν εξουσιοδότησης τα μέλη της ΜΟΔΙΠ συνεργάζονται με την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
 2. Εποπτεύει και υποστηρίζει συντονίζοντας
  • τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθοδηγώντας τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης ή Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης,
  • την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή κατ’ έτος των εσωτερικών εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 3. Καθιερώνει κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με τους ακόλουθους τέσσερις άξονες: (α) την ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) την ποιότητα του ερευνητικού/καλλιτεχνικού έργου, (γ) την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και (δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.).Διεξάγει έρευνες σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του ιδρύματος, μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.ά.
 4. Συντάσσει κάθε διετία την αντίστοιχη εσωτερική έκθεση του Πανεπιστημίου με βάση τις ετήσιες εκθέσεις των Τμημάτων.
 5. Συγκεντρώνει τις εσωτερικές εκθέσεις καθώς και τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.
 6. Συγκεντρώνει τις τελικές εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα και στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.
 7. Διενεργεί την εσωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου και συντάσσει τη σχετική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.
 8. Εισηγείται, εποπτεύει και υποστηρίζει
  • την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης και συστήματος διασφάλισης της ποιότητας,
  • την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ακαδημαϊκών Μονάδων.
 9. Υποβάλλει στη Σύγκλητο έως τις 30.05. κάθε έτους απολογιστική έκθεση σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και το έργο που επιτέλεσε.
 10. Προωθεί και ενημερώνει την Ακαδημαϊκή Κοινότητα σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας στην ανώτατη Εκπαίδευση και εκπονεί σχέδια και προτάσεις προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 11. Διατηρείκαι ενημερώνει ιστοσελίδα με στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με την λειτουργία της, διατηρεί λογισμικό επεξεργασίας στοιχείωνσχετικών με τις Ετήσιες Εκθέσεις, με ΣυγκεντρωτικάΣτοιχεία και λοιπά στοιχεία Αξιολόγησης από τα Τμήματα/ Προγράμματα/ Υπηρεσίες του πανεπιστήμιου.
 12. Διερευνά και παρουσιάζει το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους φοιτητές σε επίπεδο ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Δικτυακές Υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί Χώροι, Φοιτητική Μέριμνα κ.ά.). Ειδικότερα, διαμορφώνει και επιμελείται ανά διετία Έκθεση «Ποιότητας και Επιδράσεων Λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου» σύμφωνα με τους καθιερωμένους δείκτες ποιότητας και επιδράσεων του Άρθρου IV.
Άρθρο IV. Καθιέρωση Δεικτών Ποιότητας & Επιδράσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 1. Η αξιολόγηση της ποιότητας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο διεξάγεται με βάση καθιερωμένους δείκτες, οι οποίοι ανακοινώνονται και αναθεωρούνται περιοδικά. Οι δείκτες ποιότηταςαφορούν στην αποτελεσματικότητα της έρευνας, της διδασκαλίας, των σπουδών, και των λοιπών υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 2. Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης προσαρμόζονται στα γνωστικά αντικείμενα των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών και αφορούν στους εξής τέσσερεις άξονες:

  α) Ποιότητα του διδακτικού-εκπαιδευτικού έργου (αποτελεσματικότητα διδακτικού προσωπικού, ποιότητα διδακτικής διαδικασίας, εκπαιδευτικά συγγράμματα και βοηθήματα, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, συνεργασία – σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, κινητικότητα διδακτικού προσωπικού και φοιτητών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus, επίπεδο και επικαιρότητα παρεχόμενων γνώσεων, έρευνα, σύνδεση έρευνας με διδασκαλία).

  β) Ποιότητα του ερευνητικού (προαγωγή έρευνας και συμμετοχή φοιτητών στην έρευνα,επιστημονικές δημοσιεύσεις, δημοσιοποίηση, και αναγνώριση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ερευνητικές συνεργασίες, οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων κ.ά. και διακρίσεις) / καλλιτεχνικού (βραβεία & διακρίσεις συμμετεχόντων μελών Δ.Ε.Π. ή και φοιτητών σε εκθέσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καλλιτεχνικές συνεργασίες και εκθέσεις, δημοσιοποίηση, κριτικές καλλιτεχνικών εκθέσεων) έργου.

  γ) Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών (ανταπόκριση στους στόχους των ακαδημαϊκών Τμημάτων, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα, πιστοποίηση κ.ά.).

  δ) Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών Τ.Π.Ε., διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων κλπ) (αξιολόγηση Γραμματειών ακαδημαϊκών τμημάτων,αξιολόγηση των λοιπών διοικητικών υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης, αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης, αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας, αξιολόγηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων καθώς και αξιολόγηση ποιότητας των πάσης φύσεως υποδομών Ιονίου Πανεπιστημίου).

 3. Η ΜΟΔΙΠ Ιονίου Πανεπιστημίου πρόκειται να καθιερώσει και να εφαρμόσει δείκτες επιδράσεων της λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου σε επίπεδο ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και σε περιφερικό,σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
 4. Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται ανά διετία «Έκθεση Ποιότητας και Επιδράσεων Ιονίου Πανεπιστημίου», η οποία κοινοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο.
Άρθρο V. Καθήκοντα μελών υποστήριξης λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.ΠΙ.Π.
 1. Ο Γενικός Συντονιστής της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας υποστηρίζει τον Πρόεδρο της ΜΟΔΙΠ αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Προέδρου και των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π με τις ΟΜΕΑ των τμημάτων τη Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π, καθώς και με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τις οποίες συνεργάζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας κ.α). Επίσης, παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων αξιολόγησης των επιμέρους τμημάτων του ιδρύματος, συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις ΟΜΕΑ, συμμετέχει στη σύνταξη των Ενδιάμεσων Εσωτερικών Εκθέσεων Διετίας του Ιδρύματος, ενημερώνει τη ΜΟ.ΔΙ.Π για θέματα, προβλήματα κ.ά. που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο Ίδρυμα. Τέλος, συντάσσει και προτείνει ετήσιο χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό δράσεων, και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσεων που υποβάλλεται στη Σύγκλητο.
 2. Ο/η Υπεύθυνος/η Διοικητικής Υποστήριξης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας οργανώνει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της γραμματείας της ΜΟ.ΔΙ.Π που κύριο στόχο την παραλαβή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των στοιχείων και εκθέσεων που αποστέλλουν τα τμήματα και την γραμματειακή υποστήριξη των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ι.Π. Επίσης, αποστέλλει επιστολές και έγγραφα της ΜΟ.ΔΙ.Π προς τα τμήματα και τις ΟΜΕΑ, τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου που συνεργάζονται ή /και συμμετέχουν στην αξιολόγηση, διακινεί σε συνεργασία με τα στελέχη της πληροφορικής το υλικό που πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, οργανώνει την επικοινωνία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και οργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις δημοσιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π. Τέλος, παρίσταται στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π, συγγράφει και τηρεί το βιβλίο πρακτικών.
 3. Δύναται να συσταθούν Επιτροπές/Ομάδες Επιστημονικής Υποστήριξης της ΜΟΔΙΠ Ι.Π. με τη συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Άρθρο VI. Πόροι της ΜΟ.ΔΙ.Π
 1. Η ΜΟΔΙΠ Ι.Ν. χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου, ενώ επιτρέπεται και η αναζήτηση δωρεών και χορηγιών εφόσον δεν επηρεάζεται η αμεροληψία της αξιολόγησης.
Εμφάνιση / Απόκρυψη όλων
menu

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Ιονίου Πανεπιστημίου
Iόνιος Ακαδημία, Καποδιστρίου 1, 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610-87106
Fax: 26610-87175
e-mail: modip@ionio.gr